fbpx Skip to main content

Кои са активните норми и стандарти при изграждане и управление на басейните в България – изисквания за басейн?

Европейската единна стандартизация е ключов инструмент за хармонизиране на Европейския пазар.

По отношение на стандартите при оборудване на плувни басейни, следва да се отбележи, че европейските организации по стандартизация приемат хармонизирани стандарти, публикувани на английски език (CEN и Cenelec – европейският комитет за електротехническа стандартизация, отговарящ за европейските стандарти в областта на електротехниката, който обединява националните органи по стандартизация на 34 европейски държави. публикуват своите стандарти и на френски и немски език), a националните институти по стандартизация превеждат заглавията на хармонизираните стандарти на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени.

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 98/48/ЕО.

Българският Институт за Стандартизация е член на Европейския комитет за стандартизация, Европейския комитет за стандартизация в областта на електротехниката.

Стандартите не са със задължителен характер, но много от страните членки са заместили свои национални стандарти или са възприели нови такива от ЕС. Съществуват стандарти и за енергийната ефективност, те се използват за екодизайн за продукти, свързани с енергопотреблението и други. Според определени процедури за финансиране, както са Европейските фондове, изискванията от Европейските стандарти могат да бъдат от задължителен характер.

Кое е важно да знаем когато говорим за изисквания за басейн?

Българският институт за стандартизация предоставя пълен набор от основните стандарти по отношение на изграждането и стопанисването на басейните. Оборудването за басейни е регулирано от стандарти с основни критерии по приложимост:

  • Обществени басейни:

–    EN 15288-1 Изисквания за безопасност при проектиране;

–    EN 15288-2 Изисквания за безопасност при функциониране;

–    EN 13451- от 1 до 11: които включват Съоръжения за плувни басейни, Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване на оборудване, монтирано в басейни за обществено ползване, стълби, парапети,  платформи за скокове във вода, трамплини за скокове във вода,  свързани с тях съоръжения и други.

 

  • Домашни басейни:

–    EN 17645: Ефективност на екологичните показатели. Оценка на показателите, методология и класификация на използването на открити басейни и тяхното оборудване;

–    EN 16582: Общи изисквания, изисквания за безопасност и методи за изпитване;

–    IEC 60364: Електрически уредби за ниско напрежение.

 

Съществуват множество изисквания за басейн и стандарти относно сигурността на басейните и физико-химическия състав на водата, изискванията за хигиенна поддръжка и контрол, качеството на препаратите, използвани за дезинфекция и третиране на водата в басейна.

Като задължителни наредби и норми в България приложими са:

 

  • Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в сила от 12.07.2019. Наредбата е издадена в изпълнение на чл. 164 от Закона за туризма, а контролният орган е ДАМТН. Според данни на агенцията:

–    в периода 29.10.2019 г. – 01.11.2019 г. са извършени 177 проверки в цялата страна;

–    в периода 12.07.2019 г. – 12.07.2021 г. са извършени 1842 проверки в цялата страна.

  • Наредба 34 за Хигиената на спортните обекти и екипировка. Контролен орган по Наредбата е РЗИ/ХЕИ и всеки обществен басейн подлежи на ежемесечен контрол.

 

  • Законът за Енергийна ефективност, в който е транспонирана Директива 2009/125/ЕО, изменена от 2012/27/ЕС и Регламент 640/2009, отменен от регламент 2019/1781, изменен от регламент 2021/341.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност, както и енергийното етикетиране в Европейския съюз са задължителни изисквания във формата на регулация, които се прилагат в държавите членки без да е нужно допълнително национално обнародване.

Всички стандарти и норми при изисквания за басейн, са с цел повишаване сигурността на хората и качеството на предлаганата услуга и подобряване на енергийната ефективност и разходите за управление и поддръжка на плувните басейни.

 

Оставете коментар