fbpx Skip to main content

Как го правят в Университета в Кеймбридж

 

Нека разгледаме добрите практики  за осигуряване на здравословна среда и комфорт в уелнес центровете и плувните басейни на едно от най-добрите учебни заведения в света – университета в Кеймбридж.

Всички знаем, че здравето и безопасността в едно с оценката на риска са изключително важни. Всеки от нас има задължение  да полага грижи в това направление, както и отговорност да разбира дейността  си и да участва осъзнато, предприемайки съответните мерки за безопасност ако изглежда, че има опасност от създаване на риск за другите и за самите нас. Какви полезни практики ни съветва университета в Кеймбридж да прилагаме?

На първо място оценка на риска – път към здравословна среда

Оценката на риска представлява внимателно и обстойно проучване на потенциалните заплахи за хората, имуществото, оборудването и т.н. Тя дава информация относно това дали са предприети всички необходими мерки за осигуряване на безопасна среда или е необходимо да се работи допълнително в тази посока.

Кои са основни принципи за оценка на риска?

  • Откриване на опасностите – всичко, което може да причини вреда;
  • Преценка потенциално кой би могъл да бъде наранен – посетителите на басейна, работещите около басейна или други хора;
  • Оценка на риска и взимане на решение дали са достатъчни съществуващите вече мерки за безопасност и осигуряване на здравословна среда или е необходимо да се работи още в тази посока;
  • Опис на констатациите в регистър;
  • Преглед на оценката и ревизиране при нужда.

 

Какво имаме предвид, когато говорим за опасности?

Опасност е всяка възможност да се случи нещо неприятно- беда, заплаха. Опасност възниква когато  при взаимодействие на нещо или някой, се създава риск от причиняване на вреда.

1. На открито

Много е важно да се оцени рискът при спорт на открито. Преди спортно мероприятие задължително трябва да се направи внимателна оценка на риска, за да се осигури подходяща и безопасна за целта среда.

2. Създаване на правила за поведение

След като е направена оценка на риска и са идентифицирани опасностите, трябва да се създаде списък с насоки и правила за поведение за всички и той да бъде разпространен сред служителите и посетителите на басейна.

3. Инвентаризация

Всеки център, предлагащ уелнес услуги и всеки басейн трябва да води актуален списък с наличното оборудване. Оборудването трябва да се проверява и списъкът да се  актуализира регулярно, за да може да се гарантира безопасността на оборудването. Новото оборудване трябва да бъде добавяно в списъка, а всяко негодно за експлоатация оборудване за басейн – да бъде премахнато от инвентара.

Поддръжка на оборудването за гарантиране на неговата безопасност

За да се осигури безопасност и здравословна среда в уелнес центровете и плувните басейни трябва да се гарантира, че наличното оборудване се съхранява, управлява и поддържа по безопасен начин. Необходимо е да се обърне внимание на следните направления:

1. Съхранение

Трябва да се гарантира, че оборудването се съхранява при подходящи условия за запазване на качествата му и за минимизиране на вероятността да се повреди или скъса. Трябва да има ясни указания за грижа на оборудването, достъпни за лицата, отговорни за неговото съхранение.

2. Проверка на оборудването

Оборудването винаги трябва да се проверява внимателно преди употреба, за да се гарантира, че е в добро състояние и е годно за употреба. Служителите, които отговарят за проверката на оборудването, трябва да бъдат информирани и насочени на какво трябва да се обръща внимание при проверката.

3. Представяне на ясни правила при наем на оборудване

4. Инструкции в писмен вид за отдаване на оборудване под наем и за полагане на правилни грижи за него

5. Процедура при повредено оборудване

Повреденото оборудване трябва да бъде отделено и да бъде маркирано с отличителен знак, който указва, че това оборудване не може да се използва.

6. Редовна поддръжка на оборудването

Трябва да има отговорно лице, което да отговаря за оборудването.

7. Профилактика на оборудването

Трябва да се прави редовна проверка за безопасността на оборудването.

8. Изхвърляне на старото оборудване

Ако оборудването е много старо или неподходящо за употреба, то трябва да се изхвърли. Важно е оборудването да бъде унищожено и изхвърлено по начин, по който да се гарантира, че то няма да бъде намерено и използвано от друг, тъй като това може да доведе до нараняване или инцидент. Трябва да се води отчет за начина, по който такова оборудване се унищожава или кога и на кого се предава то.

9. Ненужно оборудване

При оборудване, което е годно за употреба, но няма да се използва, не може да се предава на друг, освен ако не може да се докаже, че то е безопасно и подходящо за употреба.

10. Мониторинг на здравето и безопасността в уелнес центровете и плувните басейни спрямо добрите практики на университета в Кеймбридж

 

План за безопасност

Ежегодно се изготвя план за безопасност. Това осигурява отправна точка за оценка на управлението на здравето и безопасността в уелнес центровете и басейните и дава насоки за подобряване в тази сфера.

Инспекции и одити за безопасност

Всеки служител и длъжностно лице, което отговаря за осигуряване на безопасността при предоставянето на уелнес услуги, следва да спазва процедурите за безопасност. Всяка проверка задължително се записва в регистър на одитите за безопасност, като те трябва да са в готовност да се предоставят при поискване от отговорните инспекции.

Изброените мерки за осигуряване на безопасността на потребителите са от ключово значение, но не изискват голямо усилие за създаване на условия за спазването им. Нека не забравяме, че превенцията винаги е по-добра от реакцията.

Оставете коментар