fbpx Skip to main content

Какви рискове крие неправилното съхранение на химикали за третиране на басейните? 

Осигуряването на отлично качество на водата в басейните и спа центровете, предназначени за обществено ползване, е един от най-важните приоритети, върху които собствениците им следва да се фокусират.

В изпълнение на регулаторните им изисквания днес те могат да бъдат постигнати чрез иновативни методи за контрол като HealthySwim технологията например. И все пак, в третирането на водите в обществените басейни важна роля продължава да има употребата на различни химикали. 

В този ред на мисли, в следващите редове насочваме вниманието ви към съхранението на химикали за третиране на басейните. Фокусираме се конкретно върху рисковете, до които неправилното им съхранение би могло да доведе

Как трябва да съхраняваме химикали за третиране на басейните? 

Химикалите винаги трябва да се държат на чисто, хладно, сухо и добре проветриво място. Собствениците на басейни, които ги използват за поддръжка, следва да разполагат с такова пространство. 

Важно е мястото да е достатъчно голямо, за да се гарантира добрата им подредба, съобразно типа химичен препарат и състоянието, в която се намира (твърдо, течно, прахообразно и т.н.). С други думи, то следва да осигури възможност различните видове химични препарати да бъдат физически разделени едни от други. 

Ниска температура

Химичните препарати обикновено идват с дълъг срок на годност, както и конкретни указания за това на какви температури следва да се съхраняват. Обикновено те са по-ниски, затова помещението ви следва да отговаря на тези условия. 

Далеч от влага

Наличието на влага в помещенията, използвани за съхранение на химични препарати, е противопоказно. Влагата може да повлияе върху качествата на химикалите, както и върху техните етикети. 

Добра вентилация

Химикали като окислители например имат способността да отделят вредни изпарения в продължителен период от време. За да бъдат сведени до минимум негативните ефекти от отделянето на изпарения, помещенията, използвани за продължителното им съхранение, следва да бъдат оборудвани с добра вентилация. 

Физическо разделяне на отделните групи химикали

Изискването се отнася до това течните химикали да бъдат разделени от сухите например. Не бива течните да бъдат слагани върху сухите и обратно, за да се минимизират рисковете при евентуален теч и химическо взаимодействие на едните с другите. 

Далеч от топлина и/или източници, които могат да се възпламенят

Химикалите, с които се третират обществени басейни, а и всички други водни обекти на територията на комплекса, трябва да бъдат разположени далеч от източници на топлина и/или такива, които могат да произведат огън. Контейнерите с препарати следва да са далеч от нагревателите на басейните и/или джакузитата. Източниците на топлина имат способността да разграждат химикалите. 

Какви са рисковете при неправилно съхранение или третиране с химикали? 

Неспазването на гореспоменатите правила за съхранение на опасни химикали за третиране на басейните, джакузитата и други водни атракциони крият големи рискове. Основните сред тях обобщаваме накратко тук: 

Опасност от разливи

Дори и малък и на вид безобиден разлив на един и/или няколко от химичните препарати може да предизвика химична реакция – пожар и/или токсични за здравето на работещите с химикали изпарения. Различните видове окислители не бива да се държат едни до други. 

Взаимодействие между препаратите 

Химикалите имат способността да взаимодействат помежду си. Например калциевият хипохлорит и дихлоротриазинетрион могат да реагират помежду си, предизвиквайки бурна реакция и отделяне на изпарения, съдържащи токсини, опасни при вдишване. 

Риск от пожари 

Част от химикалите имат силно запалими свойства. В случай че бъдат разположени до източници на топлина те могат да се възпламенят и това да предизвика пожари, които да нанесат щети, в т.ч. материални и/или на хората, които боравят с тях. В идеалния случай химическите препарати трябва да бъдат държани под ключ и достъп до тях да имат само оторизирани лица за работа с тях. 

Рискове от неправилно боравене с химични препарати

При третиране на басейни, джакузита и други следва да се спазват всички мерки за безопасност. Боравещите с тях следва да използват лични предпазни средства – предпазни очила, ръкавици и други. 

Два типа химични препарати не бива да се смесват, тъй като в резултат на това би могла да възникне опасна химична реакция. Мерителните прибори, използвани за препаратите, трябва да са сухи и чисти. 

Различни партиди химикали не бива да се смесват. По-старите запаси от химикали може да са загубили част от свойствата си и смесени с нови да повлияят върху качествата им. 

Препаратите следва да се съхраняват в оригиналните си контейнери и опаковки, както и да бъдат затваряни със своите капаци. Това гарантира, че те няма да бъдат замърсени. Операторът, който се грижи за поддръжката на чистота на басейните, винаги следва да се уверява, че те са плътно затворени. 

Инструкциите на етикетите, с които идват контейнерите и опаковките с химични препарати, следва да се спазват стриктно. Не бива да се допуска увреждането им, тъй като на етикета е изобразена важна информация, свързана със състава, свойствата им и начина на употреба. 

Оставете коментар