fbpx Skip to main content

Зелени обществени поръчки – какво представляват и защо са необходими?

Зелените обществени поръчки (на английски Green Public Procurement, GPP) са поръчките за продукти или услуги, имащи минимално въздействие върху околната среда. Тяхната основна цел е да се намали влиянието от производството и употребата на продуктите и услугите върху околната през целия жизнен цикъл на продукта или услугата. Всички заинтересовани лица се приканват да допринесат за постигане на устойчиво и екологосъобразно производство и потребление и повишаване на ресурсната ефективност на икономиката, чрез избора на стоки и услуги, които са съобразени с опазването на околната среда и рационалното и отговорно използване на природните ресурси.

„Ръководството за зелени обществени поръчки“ е основният документ на Европейската комисия за обществените организации за възлагане на поръчки за стоки и услуги с ниско въздействие върху околната среда. То е също така полезен справочен документ за създателите на политики и компаниите, участващи в процедурите за зелени обществени поръчки.

Комисията в допълнение е разработила и набор от „зелени“ стандарти за обществените поръчки, групирани според целта им. Тези „зелени“ стандарти се отнасят за 20 различни групи продукти и услуги, които да бъдат включени в тръжните документи. Те обхващат широк спектър от обществените поръчки, включително секторите като проектиране, строителство и поддръжка на пътища, автомобилен транспорт, проектиране, строителство и управление на административни сгради, канализационна инфраструктура и електроенергия.

Критериите са разделени на критерии за подбор, технически спецификации, критерии за възлагане и договорни разпоредби за постигане на критериите. Всеки критерий има основен критерий и критерий от по-високо ниво и е предназначен за използване от организации, които желаят да увеличат подкрепата си за опазване на околната среда и иновациите.

 

Наличието на общи стандарти в целия Европейски Съюз дава предимството да се избегнат нарушенията на пазара и намалената конкуренция, които могат да възникнат в резултат на прилагането на различни стандарти в различните държави. Очаква се тези стандарти да продължат да се развиват.

 

Зелените поръчки имат за цел да доведат до спестяване на финансов ресурс за предприятията и учрежденията чрез закупуването на енергийно ефективни или водоспестяващи продукти, както и продукти, които съдържат минимално количество вредни вещества, което пък  в бъдеще ще намали разходите за тяхната експлоатация и поддръжка.

Опазването на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък на база на тях се предопределя от:

 

 • Намаляване на разходите за придобиване на продукти и услуги;
 • Отчитане на въздействието на целия жизнен цикъл на даден продукт или услуга;
 • Намаляване на отпадъците и замърсяването;
 • намаляване на емисиите на парникови газове,
 • Създаване на стимули за разработване на екологосъобразни и иновативни технологии, продукти и услуги.

Като подходящ пример за “Зелени” Обществени Поръчки може да посочим:

 • Закупуване на енергоспестяващи компютри;
 • Доставяне на осветителни тела с LED технология;
 • Проектиране и изграждане на сгради с ниско потребление на енергия;
 • Производство, доставка и продажба на рециклирана хартия;
 • Осигуряване на услуги по почистване, посредством използването на биологични и екологосъобразни продукти;
 • Производство, доставка и продажба на електрически или хибридни автомобили и др.

В България е разработен национален план за действие, приет с Протокол №38.2 на Министерски съвет от 13.10.2011 г. (източник – https://www.moew.government.bg/ – официален сайт на Министерство на околната среда и водите), целта на който е да се насърчават зелените обществени поръчки. Планът за действие определя целите и задачите, които трябва да се следват, като рамкира и първите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се гарантира, че зелените обществени поръчки ще станат реалност. Той задължава държавните институции да достигнат определен процент на зелени поръчки.  Очаква се зелените поръчки да допринесат за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда, за постигане на финансови икономии от публичните органи и не на последно място – да бъдат важна движеща сила за иновации в областта на екологосъобразни продукти и услуги.

Оставете коментар