fbpx Skip to main content

Устойчиво управление на плувен басейн, как и защо?

Устойчивото развитие днес е нещо, което засяга всеки аспект от дейността на човека. Благосъстоянието е цел на съвременното общество и няма как да бъде отделено от социалните, екологични и икономически аспекти на живота и дейността по устойчиво управление на плувен басейн не прави изключение.

Уелнес и спа е една от най-бързо развиващите се индустрии в световен мащаб. Вече във всеки град, а и в редица частни имоти може да видим плувни басейни. Това предоставя повече възможности на хората да плуват за здраве, удоволствие или със състезателна цел.

Макар думата „устойчивост“ да е много разпространена и популярна вече, тя все още не се използва за плувните басейни толкова често, колкото би трябвало. Устойчивостта е насочена към интегрирането в цялост на икономическа стабилност, околна среда и социални проблеми, като целта й е постигането на траен резултат. Много често се прави компромис с някоя от тези три цели, в следствие на което подобряването на един от тези аспекти се отразява негативно на останалите. Съвременните интелигентни технологии ни дават решения, при които „няма губещи“. Тези решения вземат и трите аспекта предвид още на етап проектиране.

Съществуват различни критерии за устойчивост, макар че този термин се използва с различна насоченост и приложения. Процесът по постигане на устойчивост трябва да включва знанията и мненията на всички заинтересовани страни. В случая при плувните басейни за постигането на устойчивост трябва да бъдат ангажирани инженерите, собствениците (частни, общински и държавни), персоналът, потребителите и т.н. Уелнес индустрията освен предлагане на удоволствие и релакс за човека е необходимо да е отговорна и в екологичен аспект. Тя трябва да е ангажирана с правилното управление и грижа за ресурсите, от една страна, и с опазването на екосистемата, от друга страна. (Carew and Mitchell, 2008).

Кои са факторите за устойчиво управление на плувен басейн?

Етап на проектиране и изграждане на плувния басейн

  • Има някои фактори, които инженерите трябва да вземат предвид при проектирането на басейна и вземането на решение дали да бъде открит или закрит, а именно климат, план на местността, наклон.
  • Трябва да бъдат проучени условията като вятър и слънце с оглед енергийната ефективност, която е основен фактор за устойчивостта.
  • Да се вземе предвид броя на потенциалните потребители на басейна, тъй като това може да повлияе на дизайна, избора на оборудване и на инсталациите в басейна.

Енергийна ефективност

За да се проектира плувен басейн спрямо екологичните съображения, енергийната ефективност трябва да се разглежда още на етап проектиране, заедно с бъдещата експлоатация и управление на плувния басейн.

  • Цялото оборудване трябва да е добре изчислено и трябва да се провеждат периодични проверки. Трябва да се осигурят правилни настройки като температурата на водата при използване на душовете и т.н.
  • Отоплителните и вентилационните системи са комплексни и правилното им използване е ключово. При вече съществуващ басейн, при който не е взета предвид енергийната ефективност, модернизацията или ремонтът му трябва да се разглеждат като възможност да се намали енергийното потребление и съответно разходите.

Оптимизация на потреблението на вода

Процедурите за работа, свързани с потреблението на водата трябва да бъдат планирани и да се извършват така, че да се намали количеството на водата, която се използва при филтриране, почистване, проверка за изтичане и загуби на вода и т.н., и да е в съответствие с нормативните и законодателни изисквания.

Екология и отговорност за опазване на околната среда

Приоритет е предотвратяването и намаляването на въглеродния отпечатък. Доброто управление в този смисъл е основно за устойчивото управление на плувните басейни. За да се постигне това, е необходимо употребата на химикали да бъде правилна и отговорна, за да се предотврати образуването на опасни съединения, а в последствие изхвърлянето им обратно в природата. Съвременните технологии дават решения, които използват напълно безвредни методи. Тези технологични решения намаляват вредните отпадъци и химични вещества, които се използват при конвенционалната поддръжка на басейните.

Техническа поддръжка и превенция

Техническото обслужване е от изключителна важност за сигурността и дългосрочното устойчиво управление на плувен басейн. Спомага за пестене на електроенергия и вода, намалява разходите по експлоатацията и осигурява по-голям комфорт за потребителите. Превантивното техническо обслужване на съоръженията е задължително за постигане на екологични и икономически резултати. (Tamminen, 2007)

Сигурност и безопасност

Микробиологичното качество на водата, хигиената на повърхностите около басейните, душовете и съблекалните са сериозно предизвикателство за сигурността и комфорта. Микробиологичните изисквания и методите за контрол на качеството на водата се определят с нормативни актове и закони, които гарантират стриктно обществено здраве. Стриктните правила за дезинфекция и почистване на водата са задължителни за доброто функциониране на плувните басейни. Отговорното им приложение, изпълнение и контрол са единствената гаранция за по-голяма сигурност и безопасност и добро качество на въздуха. Прекомерното използване на хлор влошава качеството на въздуха и водата и увеличава сериозно разходите за поддръжка и експлоатация на басейните. Потребителите на плувни басейни са основен фактор за поддържането на добра хигиена, затова е добре да бъдат поощрявани да вземат душ, преди да влязат в басейна и да спазват установените правила.

Управление

Когато взимаме решения, трябва да отчитаме екологичните и социалните въздействия и да изберем и използваме по-екологичен и икономичен подход. Това са основни фактори за дългосрочната устойчива експлоатация на басейните.

Обществените басейни са комплексни съоръжения, затова обучението на екипа по поддържка на съоръжението, е от изключително значение за устойчивостта.

Какви са изводите?

Изброените по-горе аспекти показват икономическите, екологичните и социалните предимства на устойчивото управление на плувен басейн. Преките социални предимства, свързани с използването на басейни, опазването на околната среда и подобряването на екологията на басейните са подобряване качеството на живот както на потребителите и работещите около басейните, така и на обществото като цяло. Капиталовложенията, свързани с икономическото и екологичното оптимизиране на експлоатацията на басейните, намаляват оперативните разходи и водят до значителни икономии за поддръжката на басейна в дългосрочен план.

 

Оставете коментар