fbpx Skip to main content

Правни аспекти, регламентиращи употребата на биоциди за третиране на водата в обществените басейни

Водени от мисията си да ви предоставяме достоверна информация относно областта, в която е специализирана дейността ни, днес насочваме вниманието ви към правните аспекти от употребата на биоциди за третиране на водата в обществените басейни. 

Изложената по-долу информация е предоставена от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерство на здравеопазването (МЗ) съгласно запитване от страна на екипа ни.

Какви са параметрите на водата в обществените басейни и кои са наредбите, които ги регламентират? 

Нормативният акт, който регламентира параметрите, на които следва да отговаря водата в обществените басейни, е Наредба 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ бр. 82/1975 г., поел. изм. ДВ бр. 25/2002 г.).

По-конкретно чл. 18, ал. 3 на Наредбата определя допустимите стойности относно химичния състав на водата в плувните басейни. Те са подробно описани в частта с изискванията за качеството на водата на обществените басейни.

Кои нормативни актове регламентират употребата на биоциди, изпозлвани за третиране на басейни

Химичните вещества и смеси, предлагани на пазара и употребявани като дезинфектанти, в т.ч. и за и третиране на водата в плувните басейни, са така наречените биоциди. Те се регулират от националното и европейско законодателство в областта. 

Нормативните актове, които регламентират употребата им на европейско ниво, са:

  • Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди; 
  • Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 година относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, които съдържат биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012;

На национално ниво отношение относно употребата на биоциди имат: 

  • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)
  • Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (приета с Постановление No 8 на МС от 22.01.2018 г., обн. ДВ бр. 9/2018 г.); 

Съгласно законодателството, биоцидите подлежат на разрешителен режим по различни процедури. За дезинфекция на вода в плувни басейни могат да се ползват биоциди от продуктов тип 2, съгласно Приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012, за които е издадено разрешение за тази област на приложение.

Активните вещества на биоциди и тези, които генерират активни вещества, трябва: 

  • Да бъдат одобрени 

или

  • Да са в процедура на оценка на европейско ниво след внасяне на пълно досие, прието или валидирано от компетентен орган на държава-членка. 

Тези активни вещества и вещества, генериращи активни вещества, под общото название „съответни вещества“ (“relevant substances”), са включени в списъка по чл. 95 (1) от Регламент (ЕС) № 528/2012 за съответните продуктови типове заедно с фирмите, които имат право да ги доставят на европейския пазар.

Списъкът по чл. 95 (1) е публикуван на страницата на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) тук

Оставете коментар