fbpx Skip to main content

Внедряването на технология носи ползи в някои много важни направления:

Намаляване на разходите

Оптимизиране на разходите чрез мониторинг

Управлението на обществените басейни изисква значителни финансови ресурси. Потреблението на електроенергия, вода, дезинфектанти и други консумативи е основна част от оперативните разходи. Намаляването на тяхната консумация изисква точни данни, които да бъдат анализирани и оптимизирани. За тази цел е задължително да се осъществява мониторинг на следните ключови параметри:

 • Потребление на енергия;
 • Потребление на вода;
 • Разходи за химикали и консумативи;
Електроенергия

За функционирането на плувните басейни и най-вече за системите за филтрация, отопление и осветление е необходимо голямо количество електроенергия. Направено проучване на Knowsley Metropolitan Borough Council във Великобритания показва как се стига до по-ниско потребление на електрическа енергия с 24% , на газ – с 30% в плувните центрове благодарение единствено на изграждането на система за наблюдение на използваната електроенергия в реално време, както и с провеждане на обучение на персонала и увеличаване на информираността по въпросите за енергийната ефективност. Същото изследване показва, че оползотворяването на топлината от ОВК и отоплението и понижаването на влажността с термопомпа могат да намалят потреблението на енергия от ОВК с 50-80 % в сравнение с обикновените отворени системи за отвеждане на въздух. А използването на помпи с променлива скорост могат да намалят потреблението на електроенергия с до 80%.

 

Вода

Оптимизация на филтрацията и обратната промивка

Процесът за обратна промивка не трябва да отнема повече от 3-5 минути, а последващото промиване на тръбите – до 15-30 секунди. Важно е всички процедури по обслужването на басейна, включително обратната промивка, да са ясно обяснени, а персоналът да е добре обучен. Оптимизирането на честотата на обратното промиване в зависимост от налягането във филтъра, а не на равни интервали намалява потреблението на вода за обратното промиване с повече от 50 %. Например, ако пясъчните филтри се промиват обратно за пет минути на всеки три дни, вместо за пет минути всеки ден, могат да се спестят 1500 литра вода на ден или 550 m3 на година. Ако се използва обратна осмоза, до 65 % от водата за обратна промивка може да се използва повторно, което дава икономия от около 500 m3 годишно (Hazell и др.,). Душовете и тоалетните в съблекалните също са сериозен източник на потребление на вода. Но икономии могат да се отчетат ако се инсталира душ с нисък дебит и дълъг живот.

 • Рециркулация на водата от обратната промивка
 • Дезинфекция
 • Енергийна ефективност
 • Пестене на вода

 

Използването на покривала за басейни например намалява загубите от изпарение в открити басейни при топъл климат с 200 литра на ден. Тази цифра достига близо 1000 литра на ден при закрити отопляеми басейни. Покривалата намалят и потреблението на енергия за отопление и вентилация на басейна с 10-30 %  според Carbon Trust.

Химикали

Обикновено дезинфекцията на обществените басейни се извършва с помощта на хлор чрез дозирането на съединения като калциев и натриев хипохлорит. Хлорните съединения реагират с органичните вещества, образувайки хлорамини – странични продукти на дезинфекцията, които дразнят очите и при добавянето на големи дози могат да се образуват канцерогенни трихалометани.

Правилно организираната филтрация и дезинфекция на басейна може значително да намали необходимостта от добавяне на хлор. Дезинфекцията на водата в басейна с ултравиолетова светлина може да намали употребата на хлор с до 30 % и да намали необходимостта от доливане на вода .В допълнение към екологичните ползи, свързани с намаленото използване на ресурси и емисии във въздуха, намаляването на употребата на химикали може да има и екологична полза от намаляването на токсичното въздействие на отпадните води.

 

Използването на покривала за басейни, внимателното регулиране на температурата и нивата на химикалите, поддържането на необходимото ниво на водата и внимателното наблюдение на филтрите за обратна промивка могат значително да намалят потреблението на вода и енергия. Отпадната вода може да се филтрира и да се използва за напояване. Внимателният (автоматичен) контрол на системите за отопление, вентилация и климатизация в закритите плувни басейни може да намали потреблението на енергия за отопление. Контролът на циркулацията на водата през филтрите също може да намали потреблението на енергия, особено в комбинация с помпи с регулиране на скоростта.

 

Мониторинг и бенчмаркинг

При липса на достатъчно данни за потреблението на водата, енергията и химикалите в обществените басейни няма как да се предложат контролни показатели за ефективността на тези обществени басейни. Честото отчитане ( най-добре на ежедневна база) на данните за потреблението може да даде полезна информация за системните проблеми и нужди от техническо обслужване. За целта е добре да се инсталират автоматични системи за мониторинг.

Подобряване на сигурността и комфорта

Здраве и сигурност за всички

Значително намаляване на използваните химикали за дезинфекция

Внедряването на високи технологии елиминира добавянето на прекомерни количества хлор, което обикновено се наблюдава при конвенционалното третиране. Процесът е заместен с много по-здравословен и лесен начин за неговото добиване. Чрез технологията се осигурява здравословна и безопасна среда за всички – както за плуващите, така и за тези, които работят в съоръжението.  Чистата вода в басейна предопределя цялостното подобряване на средата при закритите басейни – въздухът е свеж и изцяло здравословен, няма наличие на вредни хлорамини.

Комфорт без компромис

Всеки, който е влизал в закрит басейн се е сблъсквал с неприятните странични ефекти като остра миризма на хлор, дразнене на очите и кожата и т.н. Досега това беше възприемано като „нужен компромис“, тъй като е по-важно водата да е дезинфекцирана. С използване на автоматизираната технология страничните ефекти са елиминирани и комфортът не е за сметка на сигурността. Тя следи за цялостния химичен баланс на водата в реално време и няма вредни вторични продукти.

Процесът по поддръжка е много по-сигурен

Внедрената система работи постоянно – тя мониторизира и контролира 24/7/365, т.е. няма моменти, в които дезинфектантите намаляват до следващата интервенция на отговорника по басейна или моменти, в които са току-що прибавени и създават дискомфорт на къпещите се в този момент. Тази възможност да се наблюдава и контролира в реално време гарантира сигурност и ефективност на процесите и дава увереност на отговорните за поддръжката. Елиминира се и рискът при процеса на доставка, манипулиране и складиране на опасните химикали.

Екологичност

Без токсични отпадъци

Технологията елиминира нуждата от доставка на токсични химикали в съответните пластмасови опаковки, които след като бъдат използвани, са класифицирани като „токсичен отпадък“ и чието рециклиране е много трудно.

Без вредни химични съединения

Методите за дезинфекция, използвани от системата, не създават никакви вредни химични съединения, които по-късно ще бъдат изхвърлени в канализацията (когато се мие филтъра или се изпразва напълно басейна).

Информираност, увереност, доверие

Внедряването на системата дава на собственика и оператора на басейна практическо решение за процеса по поддръжката. Така те, освен че разбират по-добре процесите и наблюдават в реално време какво се случва, имат технологичен инструмент за превенция и контрол.

 

Помага за законовото съответствие на обществените басейни

Внедряването на технологията дава възможност да бъде отговорено на всички законови норми и стандарти, определени от Европейските организации по стандартизация, вписани в Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 98/48/ЕО.

Българският институт за стандартизация е организацията, която предоставя пълнен набор от стандарти за изграждане и стопанисване на басейни.

 За обществени басейни:
 • EN 15288-1 Изисквания за безопасност при проектиране;
 • EN 15288-2 Изисквания за безопасност при функциониране;
 • EN 13451- от 1 до 11: включват съоръжения за плувни басейни, общи изисквания за безопасност и методи за изпитване на оборудване, инсталирано в басейни за обществено ползване, включително стълби, парапети, платформи и трамплини за скокове във вода, свързани с тях съоръжения и т.н.
За частни басейни:
 • EN 17645: Ефективност на екологичните показатели. Оценка на показателите, методология и класификация на използването на открити басейни и тяхното оборудване;
 • EN 16582: Общи изисквания, изисквания за безопасност и методи за изпитване;
 • IEC 60364: Електрически уредби за ниско напрежение.

По отношение на стандартите за сигурността на плувните басейни и физико-химичния състав на водата, а също и по отношение на изискванията за поддръжката и контрола на хигиената на съоръженията, качеството на използваните за дезинфекция и пречистване на водата препарати, са приложими определени задължителни наредби и законови норми в България, на които внедряването на технологията отговаря и които са:

 • Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, влязла в сила на 12.07.2019 г., издадена в изпълнение на чл. 164 от Закона за туризма;
 • Наредба 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка;
 • Закон за енергийна ефективност с Директива 2009/125/ЕО, изменена от 2012/27/ЕС и Регламент 640/2009, отменен от регламент 2019/1781, изменен от регламент 2021/341.

Всички цитирани стандарти и законови норми, на които отговаря внедряваната технология, целят да се повиши сигурността на хората, качеството на услугата и енергийната ефективност, като същевременно се намалят разходите за управление, поддръжка и обслужване на обществените и частните плувни басейни.

 

 

 

 

Оставете коментар